حادثه در جمهوری

خیابان جمهوری حوادث زیادی به خود دیده و شاهد آتش‌سوزی‌های بسیاری بود که بعضا سینماهایش طعمه آن شده‌اند. آخرین سینمایی که در آتش سوخت سینما جمهوری بود. آخرین آتش‌سوزی در آن هم در یک مجتمع تولیدی کارگاهی واقع در خیابان جمهوری حد فاصل چهار راه مخبرالدوله و میدان بهارستان اتفاق افتاد. این آتش‌سوزی‌ها بعضا به دلیل ایمن نبودن ساختمان‌های فرسوده این خیابان به وقوع می‌پیوندد.