هفتمین جشنواره انار بادرود برگزار می شود

این جشنواره از ۲۵مهر تا ۳آبان در پارک گردشگری تخت پادشا بادرود برگزار می شود

محسن نوین بخت- رییس شورای شهر بادرود در گفت وگویی با تعطیلات نو درباره جشنواره به عنوان برنامه ای برای معرفی بیشتر شهر بادرود به عنوان یک مقصد گردشگری توضیح داده است:

افتتاحیه این جشنواره ۲۵/ ۷/ ۹۲ صبح در پارک شهر و شب در پارک گردشگری تخت پادشا در جشنی عمومی برگزار می شود و مراسم اختتامیه نیز ۳/ ۸/ ۹۲ ساعت ۸شب پارک گردشگری تخت پادشا برپا می شود

ادامه مطلب صفحه 3 شماره 145 

مورخ 92/07/20