سازمان مدیریت صنعتی ( مدیریت جهانگردی و هتلداری )

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو حضور در سمینار توجیهی رایگان 

تلفن تماس : 22043005 (داخلی 393 )

www.imi.ir